Algemene voorwaarden

Allround Machinery BV September 2015
ALGEMENE VOORWAARDEN

De Betalingsvoorwaarden van Allround Machinery BV

1.1 Betaling dient te geschieden bij voorkeur binnen 14 dagen doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren en/of opmerkingen tegen de betaling kunnen nooit leiden tot het niet betalen van de factuur. De betalingsverplichting schort niet op.

1.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Na de termijn van 30 dagen zal een 1e herinnering volgen, deze zal een termijn bedragen van nog eens 5 dagen. Na deze 5 dagen zal een ingebrekestelling worden verzonden. Als na ingebrekestelling de betaling niet is voldaan volgt punt 3.

1.3. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente op dat moment. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

1.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Allround Machinery BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

1.5. Allround Machinery BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

1.6. Allround Machinery BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

1.7. Allround Machinery BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. De door Allround Machinery BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Allround Machinery BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 10 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Allround Machinery BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Gezien de aard van de werkzaamheden van Allround Machinery BV kan er geen sprake zijn van indirecte aansprakelijkheid.

3.2. Indien Allround Machinery BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door beide partijen overeengekomen opdrachtbevestiging. De aansprakelijkheid van Allround Machinery BV voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het overeengekomen offerte bedrag.

3.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
- Schade die direct het gevolg is van een directe handeling door een werknemer van Allround Machinery BV.
- Schade veroorzaakt die geen gevolg zijn van een directe handeling van een werknemer van Allround Machinery BV vallen onder indirecte schade.

3.4. Allround Machinery BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst/omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van wederpartij, opdrachtgever of zijn ondergeschikten.

4. Eigendomsrecht

4.1. Alle apparatuur, delen, onderdelen, artikelen geleverd door Allround Machinery B.V. blijven eigendom van Allround Machinery B.V. tot het moment dat deze voor 100% zijn betaald.

4.2. De afnemer is verantwoordelijk voor alle apparatuur, delen, onderdelen en artikelen geleverd door Allround Machinery B.V. zodra deze bij de afnemer zijn afgeleverd, ook als deze nog niet voor 100% zijn betaald. Beschadiging, verlies, brand e.d. ontslaat de afnemer niet van de betaalverplichting.Kvk. 08161315
Iban nr. NL24INGB0005297728
Btw.nr. NL821039520B01