Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

Op 7 januari 2021 gedeponeerd door de Federatie Productietechnologie, Vereniging van leveranciers en
fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking, bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40408047.

ARTIKEL 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
“Afnemer”: degene die als wederpartij van
Leverancier betrokken is bij een of meer van de in
het volgende lid genoemde (rechts)handelingen of
tot wie een in dat lid genoemde (rechts)handeling is
gericht;
“Leverancier”: de gebruiker van deze Voorwaarden;
“Voorwaarden”: deze algemene verkoop-, leveringsen dienstverleningsvoorwaarden.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op – in
de ruimste zin des woords – alle aanbiedingen,
offertes, adviezen, orders, order- of
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van
Leverancier tot levering van producten (waaronder
machines, gereedschappen, soft- en hardware,
kapitaal- en verbruiksgoederen en onderdelen) en
diensten (waaronder maar niet beperkt tot
ontwikkelings-, plaatsings-, installatie-, service-,
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden);
1.3 Algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet
van toepassing. Afnemer kan slechts een beroep
doen op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen
voor zover die uitdrukkelijk en schriftelijk door
Leverancier zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende
bedingen laten de toepasselijkheid van de overige
bepalingen in deze Voorwaarden onverlet.

ARTIKEL 2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, offertes en adviezen van
Leverancier en alle orders en opdrachten van
Afnemer zijn vrijblijvend voor Leverancier en binden
Leverancier niet.
2.2 Overeenkomsten tussen Leverancier en
Afnemer komen tot stand, indien en zodra
Leverancier een schriftelijke (opdracht)bevestiging of
(voorschot)nota aan Afnemer heeft gestuurd, dan
wel – indien dit moment eerder is – indien
Leverancier een aanvang maakt met de uitvoering
van de opdracht van Afnemer, waaronder het leveren
van producten.
2.3 Alle documenten en gegevens (waaronder
tekeningen, afbeeldingen, modellen,
bewerkingsvoorstellen, (technische) specificaties,
beschrijvingen, maten en gewichten, tijdstudies) en
productinformatie (waaronder offertes, brochures en
folders) zijn in geen geval bindend voor Leverancier.
2.4 De in het vorige lid bedoelde documenten,
gegevens, gereedschappen en alle data die worden
gegenereerd middels de door Leverancier aan
Afnemer geleverde (software in) producten, zijn,
blijven respectievelijk worden de eigendom van
Leverancier, ook indien daarvoor kosten aan
Afnemer in rekening zijn gebracht. Afnemer staat
ervoor in dat hij bedoelde documenten, gegevens en
data, behalve voor de uitvoering van de
overeenkomst, niet zonder toestemming van
Leverancier vermenigvuldigt of aan derden ter
beschikking stelt.
2.5 Afnemer zal steeds tijdig en volledig alle (voor
de totstandkoming en uitvoering van de)
overeenkomst benodigde gegevens en informatie
(waaronder, maar niet beperkt tot alle functionele en
technische specificaties) aan Leverancier
verstrekken. Afnemer garandeert dat deze gegevens
en/of informatie juist, volledig, betrouwbaar en
nauwkeurig zijn en geen inbreuk maken op rechten
van derden dan wel dat deze niet in strijd zijn met
Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving.
2.6 Voor zover persoonsgegevens worden
verwerkt door partijen, zullen partijen voorafgaand
aan deze gegevensverwerking hierover aanvullende
schriftelijke afspraken maken conform de
toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens, waarbij die
afspraken een bijlage zullen vormen bij de
overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 3. Prijzen
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
zijn de prijzen in Euro’s, exclusief verpakkings-,
vervoers-, inladings-, uitladings- en
verzekeringskosten, exclusief BTW en overige op de
verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn
gebaseerd op de levering af-fabriek (‘ex works’)
volgens de meest recente versie van de Incoterms.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de
in het vorige lid bedoelde prijzen exclusief kosten
voor plaatsing, installatie en/of montage. Indien en
voor zover in een opdrachtbevestiging dergelijke
kosten wel zijn opgenomen, dan zijn die kosten in
Euro’s, exclusief BTW en overige op de verkoop en
levering vallende overheidslasten en exclusief
(on)kosten van door Leverancier ingeschakelde
derden.
3.2 In geval van na de datum waarop een
overeenkomst tot stand is gekomen ontstane
factoren of onverwachte omstandigheden die tot een
kostprijsverhoging leiden (waaronder
prijsverhogingen van grondstoffen of zaken die van
derde partijen worden betrokken, valutawijzigingen
en kostenverhogingen door overheidsmaatregelen),
is Leverancier gerechtigd, na schriftelijke
kennisgeving aan Afnemer, de prijzen te verhogen.

ARTIKEL 4. Betalingen
4.1 Alle overeenkomsten met Afnemer worden
door Leverancier aangegaan onder de voorwaarde
dat Afnemer voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
4.2 Afnemer dient op eerste verzoek van
Leverancier, tot het doen waartoe Leverancier te
allen tijde is gerechtigd, op een door Leverancier te
bepalen wijze zekerheid te stellen voor de tijdige en
correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens
Leverancier.
4.3 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen
na factuurdatum plaats te vinden. Indien echter
aflevering van het betreffende product al voor
ommekomst van die betaaltermijn plaatsvindt, dient
(volledige) betaling – en in geval van betaling in
termijnen: van alle termijnbedragen – uiterlijk plaats
te vinden op de datum dat het risico van het product
overgaat van Leverancier op Afnemer, zoals bepaald
in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6. Afnemer is niet
gerechtigd enig product in gebruik te nemen, totdat
hij al zijn verplichtingen onder de overeenkomst is
nagekomen.
4.4 Betalingen dienen te worden verricht zonder
enige aftrek van kortingen of verrekening en zonder
opschorting. Bij overschrijding van de
betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in
verzuim en is het verschuldigde bedrag zonder
nadere sommatie of ingebrekestelling direct
opeisbaar, vermeerderd met rente, gelijk aan de
wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a en
art. 6: 120 lid 2 BW, verhoogd met 3 (drie)
procentpunten per jaar, alsmede alle op de inning
van die vordering vallende gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten.
4.5 Leverancier is te allen tijde gerechtigd
gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te verlangen
of uitsluitend onder rembours te leveren.
4.6 Reclames betreffende (voorschot)nota(‘s)
dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum
schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan de (voorschot)nota(‘s) geacht
wordt/worden te zijn aanvaard. Daarna worden
klachten niet meer door Leverancier in behandeling
genomen. In geen geval geeft een eventuele klacht
Afnemer het recht om zijn verplichtingen uit enige
overeenkomst op te schorten.
4.7 Ingeval van (een naar buitenlands recht
vergelijkbaar equivalent van) faillissement, onder
curatelestelling of (al dan niet vrijwillige) ontbinding
of liquidatie van Afnemer, alsmede ingeval van (een
naar buitenlands recht vergelijkbaar equivalent van)
conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of
een deel van zijn vermogen of inkomen dan wel in
geval van surséance van betaling en indien een
bewindvoerder over hem wordt benoemd, overlijden
van de Afnemer alsook ingeval hij één of meer
verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft
voldaan, zijn alle vorderingen (uit welken hoofde dan
ook) van Leverancier terstond, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, in hun geheel
opeisbaar.

ARTIKEL 5. Levering, termijn, transport,
risico en verpakking
5.1 De overeengekomen (lever)termijn voor
producten, plaatsing, installatie en/of montage of
uitvoering van andere diensten is niet bindend, maar
Leverancier spant zich te goeder trouw in om die na
te komen.
5.2 De termijn voor levering of uitvoering van een
overeenkomst gaat in op het laatste van de volgende
tijdstippen:
a. De dag van totstandkoming van de
betreffende overeenkomst;
b. De dag van ontvangst door Leverancier van de
voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen
en dergelijke;
c. De dag van de vervulling van de formaliteiten
die noodzakelijk zijn voor de levering, plaatsing,
installatie en/of montage;
d. De dag van ontvangst door Leverancier van
hetgeen volgens de overeenkomst vóór levering bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5.3 Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer
geen recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of
opschorting van de overeenkomst, of vergoeding van
enige directe of indirecte schade.
5.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen, zijn leveringen van producten “af
fabriek” (ex works), conform het ter zake van die
wijze van levering bepaalde in de meest recente
versie van de Incoterms, thans de Incoterms ® 2020
regels.
5.5 Vanaf het moment van levering zijn de
producten voor rekening en risico van Afnemer,
ongeacht of plaatsing, installatie of montage daarvan
nog dient te geschieden. Leverancier is niet
aansprakelijk voor enige schade die verband houdt
met (vertraging in) het transport daarvan.
5.6 Indien partijen een afnameprotocol zijn
overeengekomen, gaat het risico met betrekking tot
de producten op Afnemer over op het moment dat de
producten fysiek zijn overgedragen aan Afnemer en
(i) Afnemer de producten conform het
overeengekomen afnameprotocol heeft
geaccepteerd, of (ii) – indien dat moment eerder is –
op het moment dat Afnemer de producten voor het
eerst in gebruik neemt. Afnemer staat ervoor in dat
ondertekening ter acceptatie conform een
afnameprotocol altijd plaatsvindt door een daartoe
vertegenwoordigingsbevoegde namens Afnemer.
5.7 Eventuele verpakking wordt niet door
Leverancier teruggenomen.
5.8 Wanneer de producten na het verstrijken van
de leverdatum c.q. na ommekomst van de
leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen,
is Leverancier gerechtigd de producten voor
rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan en
zijn eventuele openstaande (deel)betalingen
onmiddellijk zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling opeisbaar.
5.9 Vervroegde of deelleveringen zijn te allen tijde
toegestaan. Afnemer is verplicht om een dergelijke
levering van Leverancier te accepteren. Deze
Voorwaarden zijn ook op deelleveringen van
toepassing.
5.10 Afnemer is verplicht het geleverde product, de
verpakking, eventuele plaatsing, installatie/montage
en de uitvoering van overige
diensten terstond op eventuele (zichtbare) gebreken
en/of eventuele tekorten te controleren, indien en
zodra Leverancier Afnemer meedeelt dat (i) de
producten ter beschikking van Afnemer gereed
staan, en/of (ii) de producten
geplaatst/geïnstalleerd/gemonteerd zijn en/of (iii)
Leverancier meldt dat de te verrichten
werkzaamheden uitgevoerd zijn. Eventuele
veiligheidstesten in het kader van een
afnameprotocol dient Afnemer in ieder geval binnen
30 (dertig) dagen na levering te laten plaatsvinden.
Eventueel gebleken (zichtbare) gebreken van het
geleverde, de verpakking,
plaatsing/installatie/montage, overige verrichte
werkzaamheden dan wel tekorten dient Afnemer per
omgaande schriftelijk aan Leverancier mee te delen,
bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht hetgeen
geleverd, geplaatst/geïnstalleerd/gemonteerd dan
wel uitgevoerd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan
worden klachten ter zake van het afgeleverde,
geplaatste/geleverde dan wel uitgevoerde, met
uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 13.2,
dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Leverancier aan Afnemer geleverde
producten blijven eigendom van Leverancier, tot het
moment van volledige betaling van al hetgeen
Afnemer voortvloeiend uit de overeenkomst aan
Leverancier verschuldigd is (inclusief rente en kosten
en eventuele vorderingen tot schadevergoeding).
Totdat de hiervoor bedoelde betaling volledig is
voldaan, mag er geen beperkt recht op die producten
worden gevestigd en mogen zij niet vervreemd
worden.
6.2 Afnemer is verplicht om alle door Leverancier
aan hem verkochte en geleverde producten in zijn
bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te
slaan, zolang Leverancier geen volledige betaling
daarvan heeft ontvangen. Ook heeft Afnemer een
zorgplicht met betrekking tot de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient
hij deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen
alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder
maar niet beperkt tot brand, diefstal, ontploffing en
waterschade.
6.3 Bij een tekortschieten in de nakoming door
Afnemer van enige overeenkomst tussen partijen,
heeft Leverancier te allen tijde het recht om alle door
hem geleverde producten zelf terug te nemen of
terug te laten halen. Tevens is dan ook iedere
vordering van Leverancier op Afnemer direct
opeisbaar.
6.4 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening
van het eigendomsvoorbehoud (inclusief de kosten
van vervoer en eventuele opslag van producten),
komen volledig voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 7. Opschorting en ontbinding
7.1 Indien en zodra:
– Afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen uit
deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met
Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft
voldaan;
– Derden rechten pretenderen ten aanzien van de
eigendommen van Afnemer of op diens producten
beslag wordt gelegd of een naar buitenlands recht
daarmee vergelijkbare juridische maatregel wordt
getroffen;
– Afnemer surséance van betaling of faillissement (of
een naar buitenlands recht hiermee vergelijkbaar
equivalent) aanvraagt of Afnemers faillissement of
surséance van betaling wordt/is aangevraagd,
Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer
van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk
wekt insolvabel te (zullen) zijn;
– Afnemer (indien een natuurlijk persoon) overlijdt,
onder curatele of bewind (of een naar buitenlands
recht hiermee vergelijkbaar equivalent) wordt gesteld
of wanneer hij aangeeft dat hij voor de
schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te
komen;
– Afnemer overgaat tot al dan niet vrijwillige
ontbinding of liquidatie (of een naar buitenlands recht
hiermee vergelijkbaar equivalent) van zijn
onderneming, de onderneming wordt voortgezet in
een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke
vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de
directe of indirecte zeggenschap in Afnemer wordt
overgedragen aan een derde;
– Afnemer de rechten uit enige overeenkomst waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt
aan een derde;
is Leverancier naar eigen keuze gerechtigd om zijn
verplichtingen jegens Afnemer, uit welken hoofde
dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn
verplichtingen jegens Leverancier volledig is
nagekomen of zonder nadere ingebrekestelling de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in
beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door
middel van een schriftelijke verklaring en zonder
daarvoor op enigerlei wijze jegens Afnemer
aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en
zulks niettegenstaande het recht van Leverancier om
volledige schadevergoeding te vorderen.
7.2 Behoudens het bepaalde in het vorige lid, is de
bevoegdheid tot ontbinding door Afnemer van een
overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer op
grond van artikel 6:265 BW uitgesloten, tenzij partijen
in hun overeenkomst schriftelijk anders zijn
overeengekomen, in welk geval die andere afspraak
enkel voor die betreffende overeenkomst geldt.

ARTIKEL 8. Overmacht
8.1 Onder overmacht zijn alle omstandigheden
begrepen, die onafhankelijk van de wil van
Leverancier geschieden, ook al waren deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst te
voorzien, en die het geheel of gedeeltelijk, tijdig of
blijvend aan het nakomen van de overeenkomst in
de weg staan, zoals maar niet beperkt tot
oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oorlogsschade,
terrorisme, mobilisatie, oproer, molest,
(natuur)rampen, epidemieën/ pandemieën,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, problemen ter
zake werkliedenuitrusting, transportmoeilijkheden,
import- of exportbeperkingen, brand en andere
ernstige (ver)storingen in het bedrijf van Leverancier
(waaronder staking, bovenmatig ziekteverzuim,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering
van energie of datacommunicatie, storingen door
kwaadaardige software) alsmede de onmogelijkheid
van nakoming van de overeenkomst als gevolg van
enige tekortkoming van toeleveranciers van
Leverancier of door hem ingeschakelde derden bij de
uitvoering van de overeenkomst, waaronder door
Leverancier ingeschakelde monteurs.
8.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd
hun verplichtingen onder overeenkomst op te
schorten, waarbij de in overmacht verkerende partij
de andere partij onmiddellijk van de
overmachtssituatie in kennis dient te stellen. In het
geval dat de overmacht opleverende situatie langer
duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
eenzijdig te ontbinden door middel van een
schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder
dat partijen gehouden zijn tot enige
schadevergoeding jegens elkaar.

ARTIKEL 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de door Leverancier verkochte en
geleverde producten (al dan niet gepaard gaand met
plaatsing, installatie respectievelijk montage ervan)
alsmede met betrekking tot alle daarbij behorende
software en de door Leverancier verrichte
werkzaamheden, berusten bij Leverancier of (indien
van toepassing) haar
(toe)leverancier(s)/licentiegever(s) en komen
uitsluitend aan Leverancier of (indien van
toepassing) zijn (toe)leverancier(s)/ licentiegever(s)
toe. Daaronder zijn mede begrepen octrooirechten,
merkenrechten, auteursrechten, modelrechten,
knowhow, het recht op handelsnaam,
databankrechten en exclusieve licentierechten. De
levering van een product, software en/of dienst
afkomstig van Leverancier kan niet worden
aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete
licentie tot gebruik, publicatie, vermenigvuldiging,
exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele
eigendomsrechten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming is verkregen van
Leverancier.
9.2 Alle door Leverancier of (indien van
toepassing) zijn toeleverancier(s)/ licentiegever(s)
aan Afnemer verstrekte tekeningen, bescheiden,
technische gegevens, specificaties,
gebruiksaanwijzingen, adviezen, software en/of
overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn
van enig recht van intellectuele eigendom of van een
daarmee vergelijkbaar recht berusten bij Leverancier
of (indien van toepassing) zijn (toe)leverancier(s)/
licentiegever(s), en zullen op Leveranciers eerste
verzoek door Afnemer aan Leverancier worden
geretourneerd.
9.3 Afnemer zal Leverancier er onmiddellijk van
op de hoogte brengen, indien hij vaststelt dat een
derde inbreuk maakt op enig intellectueel
eigendomsrecht van Leverancier of (indien van
toepassing) diens toeleverancier(s)/ licentiegever(s)
of indien een derde enige aanspraak jegens Afnemer
maakt in verband met de intellectuele
eigendomsrechten van Leverancier of (indien van
toepassing) diens toeleverancier(s)/ licentiegever(s).
Indien Leverancier zulks verlangt, zal Afnemer alle in
redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die
kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging
van de inbreuk makende handelingen of het geschil.
9.4 In geval van fabricage van producten of het
maken van software door Leverancier naar
tekeningen, modellen, specificaties of andere
aanwijzingen, in de ruimste zin van het woord, van
Afnemer, staat Afnemer er ten volle voor in, dat door
de fabricage, het op voorraad houden, het op de
markt brengen, de levering en/of het gebruik van
deze producten of software alsmede plaatsing,
installatie respectievelijk montage van producten
waaronder software, geen inbreuk wordt gemaakt op
enig auteursrecht, merk, octrooi, model of enig ander
recht van derden. Afnemer vrijwaart Leverancier ter
zake voor alle schade, kosten en rente daaronder
begrepen, die het directe of indirecte gevolg zijn van
vorderingen van zulke derden.
9.5 Indien een derde, op grond van enig beweerd
recht, tegen de fabricage, het op voorraad hebben en
houden, het op de markt brengen, de levering en/of
het gebruik van bovenbedoelde producten en
software alsmede plaatsing, installatie respectievelijk
montage van producten of software, bezwaar maakt,
is Leverancier gerechtigd, terstond de zojuist
genoemde handelingen te staken, zonder uit dien
hoofde jegens Afnemer tot schadevergoeding
gehouden te zijn en onverminderd de verplichting
van Afnemer tot vrijwaring van Leverancier als
bedoeld in het vorige lid.
9.6 In het geval Afnemer inbreuk maakt op enig
intellectueel eigendomsrecht als omschreven in dit
artikel kan Leverancier jegens Afnemer aanspraak
maken op een terstond, direct opeisbare en niet voor
verrekening vatbare boete per overtreding en voor
iedere dag dat die overtreding voorkomt die qua
bedrag gelijk is aan de totaalprijs van het product
en/of de dienst waarop de inbreuk betrekking heeft,
onverminderd het recht van Leverancier op volledige
schadevergoeding.

ARTIKEL 10. Inbedrijfstelling en montage
10.1 Leverancier kan niet worden verplicht om met
plaatsing, installatie dan wel montage van de
producten te beginnen voordat alle daarvoor
noodzakelijke informatie en gegevens volledig door
Afnemer aan Leverancier zijn verstrekt en (indien
van toepassing) Leverancier de overeengekomen
betaling daarvoor ook heeft ontvangen.
10.2 Leverancier zal ervoor zorgdragen dat
plaatsing, installatie respectievelijk montage van de
producten goed en deugdelijk wordt uitgevoerd,
waarbij deze verplichting het karakter heeft van een
door Leverancier te leveren inspanningsverplichting.
10.3 Indien partijen plaatsing, installatie en/of
montage zijn overeengekomen, staat Afnemer
ervoor in dat de plaatselijke omstandigheden en
omgeving van de locatie waar de plaatsing, installatie
en/of montage moet worden uitgevoerd, zodanig is
dat Leverancier de overeenkomst ongestoord en
naar behoren kan uitvoeren. Zo dienen bijvoorbeeld
toegangsdeuren ruim genoeg bemeten te zijn;
fundamenten, vloeren en wanden, waarop of
waartegen producten komen te staan of waaraan de
producten worden bevestigd, dienen tijdig en ter
zake afdoende te zijn aangebracht. Bovendien zal
Afnemer steeds voor eigen rekening voldoende
hulpmaterialen en (hulp)mankracht beschikbaar
stellen.
10.4 Werkzaamheden die buiten het bestek van de
plaatsing, installatie en/of montage vallen of die
veroorzaakt worden doordat Afnemer zich
onvoldoende van zijn uit het vorige lid voortvloeiende
verplichtingen heeft gekweten, zijn voor rekening van
Afnemer.

ARTIKEL 11. Software en data
11.1 Indien Leverancier voor het gebruik van een
product software aan Afnemer ter beschikking stelt,
vindt die terbeschikkingstelling steeds plaats op nietexclusieve basis.
11.2 Leverancier heeft steeds het recht (maar is
niet verplicht) om de (besturings)software op ieder
moment te wijzigen, aan te passen, een nieuwe
versie, upgrade of update ter beschikking te stellen
en de functionaliteiten en/of eigenschappen van de
software te wijzigen.
11.3 De software mag enkel door Afnemer zelf
worden gebruikt, met uitsluiting van iedere andere
partij.
11.4 Afnemer erkent dat de bij producten geleverde
software wordt geleverd in de huidige staat (“as is”)
en zonder garanties, behoudens het in artikel 14
bedoelde.
11.5 Indien Afnemer zich niet of onvoldoende kwijt
van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde
van deze Voorwaarden en/of enige overeenkomst
tussen partijen, dan wel indien Leverancier zulks
noodzakelijk acht met het oog op veiligheid is
Leverancier, nadat hij Afnemer gewaarschuwd heeft
omtrent de door hem te nemen maatregel,
gerechtigd Afnemer de mogelijkheid tot gebruik van
voor een product noodzakelijke software te
ontzeggen (en zodoende mogelijk de betreffende
machine buiten gebruik te stellen) tot het moment
waarop Leverancier (te zijner discretie) heeft
vastgesteld dat Afnemer zijn verplichtingen
voldoende nakomt dan wel de door Leverancier
geconstateerde veiligheidsrisico’s afdoende zijn
gereduceerd.
11.6 Leverancier is en blijft rechthebbende van alle
informatie en data die door de door Leverancier
geleverde producten en software wordt gegenereerd
en is gerechtigd die informatie en data te analyseren,
onder andere voor de verbetering van zijn producten
en software.

ARTIKEL 12. Verplichtingen van Afnemer
12.1 Afnemer zal steeds als een goed huisvader
voor ieder geleverd product zorgdragen en is
verplicht alle gebruiksaanwijzingen op te volgen en
alle maatregelen te nemen en aanwijzingen op te
volgen die bij het gebruik van het product in acht
moeten worden genomen en die bijdragen tot de
duurzaamheid van het product en de veiligheid van
het product en de gebruiker daarvan, waaronder
begrepen het (tijdig) (laten) uitvoeren van
(voorgeschreven) onderhouds- of
herstelwerkzaamheden.
12.2 Afnemer is verplicht de gebruiksvoorschriften
die Leverancier vaststelt, duidelijk en expliciet
kenbaar te maken aan derden (waaronder begrepen
maar niet beperkt tot werknemers van Afnemer) die
gebruik maken van het product.
12.3 Afnemer ziet erop toe dat de producten alleen
worden gebruikt en bediend door daarvoor opgeleide
en gecertificeerde medewerkers met het vereiste
kennisniveau en benodigde deskundigheid en zal er
zodoende voor zorgdragen dat hij steeds over
(voldoende) opgeleid personeel beschikt.
12.4 Afnemer zal geen derden inschakelen voor
onderhouds- of herstelwerkzaamheden ter zake de
producten, tenzij zulks schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen.
12.5 Afnemer zal de producten niet eerder in
gebruik nemen dan na volledige betaling van de
betreffende (deel)nota(‘s), inclusief eventuele rente
en kosten.
12.6 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle
aanspraken en vorderingen van derden op
schadevergoeding, nakoming of anderszins voor
zover het gaat om aanspraken en vorderingen die
zien op dan wel het gevolg zijn van het niet of niet
volledig naleven door Afnemer van deze
Voorwaarden of enige overeenkomst tussen
Leverancier en Afnemer of wettelijke voorschriften
dan wel andere voorschriften van Leverancier, dan
wel het niet of onvoldoende informeren door Afnemer
van derden-gebruikers bij het gebruik van het
product. Tevens is Afnemer gehouden alle schade te
vergoeden die Leverancier in een dergelijk geval lijdt,
waaronder schade aan de goede naam en reputatie
van Leverancier.

ARTIKEL 13. Reclames
13.1 In geval van klachten ter zake van zichtbare
gebreken (als bedoeld in artikel 5.10 en nietzichtbare gebreken (als bedoeld in artikel 13.2) in
producten dan wel klachten ter zake de uitvoering
van werkzaamheden door Leverancier is Afnemer
verplicht onmiddellijk alle mondelinge en schriftelijke
(waaronder in gebruiksaanwijzingen) aanwijzingen
van Leverancier op te volgen (zoals bijvoorbeeld het
uitschakelen of niet langer gebruik maken van het
betreffende product).
13.2 Klachten ter zake van niet zichtbare gebreken
in geleverde producten of verrichte werkzaamheden
dienen zo snel mogelijk schriftelijk – onder
nauwkeurige opgave van de aard van het gebrek en
de grond van de klacht – bij Leverancier te worden
gemeld en in ieder geval binnen 3 (drie) werkdagen
na ontdekking van het gebrek in het product
respectievelijk – in geval van
plaatsing/installatie/montage of uitvoering van enige
werkzaamheid door Leverancier – binnen 24 uur na
de plaatsing/installatie/montage of uitvoering van de
dienst, bij gebreke waarvan
plaatsing/installatie/montage van de producten c.q.
uitvoering van de verrichte werkzaamheid wordt
geacht te zijn aanvaard. Indien de
gebruiksaanwijzing voor het betreffende product
kortere termijnen kent, geldt de daarin genoemde
kortere termijn.
13.3 De klacht zal na schriftelijke melding conform
het vorige lid zo spoedig mogelijk door Leverancier
op zijn gegrondheid worden onderzocht. Afnemer zal
met het oog daarop toestaan dat vertegenwoordigers
van Leverancier het betreffende product of
uitgevoerde werkzaamheden ten kantore c.q. in het
bedrijf van Afnemer zullen onderzoeken en
beoordelen. Indien naar het oordeel van Leverancier
terecht is geklaagd over een door Leverancier
geleverd product en/of verrichte werkzaamheid en
Afnemer (eveneens naar het oordeel van
Leverancier) voldoende bewijs heeft kunnen leveren
dat het gebrek, zoals bedoeld in de artikelen 13.2 en
5.10 inderdaad reeds bestond ten tijde van de
levering of voltooiing van de uitvoering, zal
Leverancier steeds naar eigen keuze het gebrekkige
product of een deel daarvan kosteloos vervangen of
het gebrek of het gebrekkige deel van het product
herstellen of de verrichte werkzaamheden kosteloos
opnieuw verrichten, zonder dat Afnemer gerechtigd
is tot schadevergoeding.

ARTIKEL 14. Garantie
14.1 Leverancier staat gedurende een periode van
maximaal 12 (twaalf) maanden (en korter in geval de
producten in ploegendiensten worden gebruikt) na
levering in voor de conformiteit van de door hem
geleverde en/of gefabriceerde producten, zoals voor
toepassing en normaal gebruik ervan vereist onder
de voorwaarden die voor het betreffende product
schriftelijk aan Afnemer zijn meegedeeld en zijn
vermeld in de productinformatiebladen en/of
gebruiksaanwijzingen, die met betrekking tot het
betreffende product door Leverancier aan Afnemer
zijn verstrekt.
14.2 In geval van plaatsing/installatie/montage door
Leverancier, vangt de in het vorige lid bedoelde
termijn aan op de dag dat de
plaatsing/installatie/montage door de Leverancier is
voltooid, met dien verstande dat in dat geval de
termijn in ieder geval eindigt indien 18 (achttien)
maanden na levering zijn verstreken.
14.3 In geen geval heeft Afnemer recht op garantie
als bedoeld in het vorige lid indien:
– Afnemer één of meer verplichtingen jegens
Leverancier uit welken hoofde dan ook niet nakomt,
waaronder volledige betaling van alle betreffende
(deel)nota’s, inclusief eventuele rente en kosten, als
bedoeld in artikel 4.3;
– het beweerde gebrek niet valt aan te merken als
een gebrek dat is ontstaan/opgetreden tijdens het
normale gebruik van de geleverde producten of zijn
oorzaak vindt in enige vorm van slijtage als gevolg
van normaal gebruik;
– de geleverde producten zijn gebruikt in
omstandigheden die niet overeenstemmen met de
omstandigheden waarvoor ze zijn bedoeld en/of
geen onderhoud is gepleegd conform de
voorgeschreven onderhoudsintervallen;
– de geleverde producten onzorgvuldig of in strijd met
de door Leverancier gegeven instructies zijn
geplaatst of gemonteerd, opgeslagen, veranderd,
verwerkt, gebruikt of onderhouden of zijn
gerepareerd door een ander dan Leverancier of met
andere dan originele onderdelen;
– de geleverde producten zijn gebruikt of bediend
door personen die daartoe niet opgeleid zijn c.q. niet
over het vereiste kennisniveau of de vereiste
deskundigheid beschikken;
– sprake is van een gebrek dat Afnemer kende of
behoorde te kennen, dan wel een gebrek dat is
veroorzaakt door een omstandigheid die is
voorgevallen nadat de producten aan Afnemer zijn
geleverd.
14.4 In het geval zich enig gebrek voordoet, zal
Afnemer Leverancier onverwijld, maar in geen geval
later dan drie (3) werkdagen na het moment dat het
gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt,
schriftelijk van de klacht alsmede van de aard van het
gebrek op de hoogte brengen. In alle gevallen vervalt
het recht van Afnemer om zich op de conformiteit te
kunnen beroepen na het verloop van de hiervoor
genoemde termijn.
14.5 Indien naar het oordeel van Leverancier
terecht een beroep is gedaan op het bepaalde in
artikel 14.1 zal Leverancier steeds – uitsluitend en
naar eigen keuze – het gebrekkige product of een
deel daarvan kosteloos vervangen, waarbij het
gebrekkige product of het betreffende deel daarvan
eigendom wordt van Leverancier, of het gebrek of het
gebrekkige deel van het product herstellen, of de
gebrekkige dienst opnieuw leveren, in alle gevallen
zonder dat Afnemer gerechtigd is tot
schadevergoeding. Kosten, die de normale kosten
van reparatie of vervanging van de producten of
delen ervan te boven gaan, zijn voor rekening van
Afnemer. Hetzelfde geldt voor transport-, reis- en
loonkosten. Onder alle omstandigheden zal Afnemer
aan Leverancier volledige medewerking verlenen om
het Leverancier mogelijk te maken om het gebrek
binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder dat
hier voor Leverancier kosten aan verbonden zullen
zijn.
14.6 Voor door Leverancier uitgevoerde inspecties,
advisering en soortgelijke diensten wordt geen
garantie gegeven.
14.7 Het beweerdelijk niet-nakomen door
Leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat
Afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem
voortvloeien uit enige met Leverancier gesloten
overeenkomst. In geen geval heeft Afnemer het recht
de overeenkomst te ontbinden.
14.8 Het bepaalde in dit artikel is uitputtend en
sluit ieder ander recht, waarborg en remedie,
schriftelijk of mondeling, uitdrukkelijk of impliciet, uit,
waaronder die als bepaald in Titel 7.1 BW en ook
waarborgen met betrekking tot de verkoopbaarheid
of geschiktheid voor een ander doel dan waarvoor
het geleverde product bestemd is.
14.9 Indien Leverancier producten aan Afnemer
aflevert en al dan niet plaatst, installeert of monteert,
die Leverancier van zijn eigen (toe)leverancier(s)
heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot meer ten
opzichte van Afnemer gehouden dan waarop
Leverancier ten opzichte van zijn eigen
(toe)leverancier(s) aanspraak kan maken en
hetgeen in het betreffende geval door zijn eigen
(toe)leverancier(s) ook daadwerkelijk wordt
gehonoreerd.

ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van Leverancier voor de
(levering/plaatsing/installatie/montage van)
producten is beperkt tot nakoming van de in artikel
14 van deze Voorwaarden omschreven
verplichtingen.
15.2 Behoudens het voorgaande is Leverancier in
geen enkel geval (dat wil zeggen: noch in geval van
de levering van producten, noch in geval van het
verrichten van diensten, een en ander zoals
genoemd in artikel 1.2) aansprakelijk voor schade als
gevolg van een tekortkoming jegens Afnemer,
ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel
voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad
jegens Afnemer, tenzij de betreffende schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van de directie van Leverancier of tot de
bedrijfsleiding van Leverancier behorende
leidinggevende ondergeschikten.
15.3 In geen geval (dat wil zeggen: noch in geval
van de levering van producten, noch in geval van het
verrichten van diensten, een en ander zoals
genoemd in artikel 1.2) is Leverancier aansprakelijk
voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade,
waaronder, maar niet beperkt tot, winst- en
omzetderving, geleden verlies, vertragingsschade,
milieuschade en immateriële schade, van Afnemer.
Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade
die toegerekend kan worden aan een handelen of
nalaten van Afnemer of een door Afnemer
ingeschakelde derde.
15.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de
aansprakelijkheid van Leverancier in alle gevallen
beperkt tot de oorspronkelijke koopprijs van de
producten alsmede de kosten voor plaatsing,
installatie en/of montage ervan, dan wel, in geval van
dienstverlening, de opdrachtwaarde, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 16. Overeenkomsten tot verrichten
van werkzaamheden/diensten
16.1 De overeenkomst ter zake door Leverancier
aan Afnemer te verrichten werkzaamheden wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud,
aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit
dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan of eindigt
na uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden.
16.2 Leverancier kan door Afnemer niet worden
verplicht met de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden te starten dan eerst nadat alle
daarvoor noodzakelijke gegevens ex artikel 2.5 in het
bezit van Leverancier zijn en Leverancier de
overeengekomen (termijn)betaling (zoals bij
voorschotnota in rekening gebracht), heeft
ontvangen.
16.3 Alle opdrachten worden door Leverancier
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van
de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
16.4 Leverancier zal bij het verrichten van zijn
werkzaamheden de zorg van een goed Leverancier
in acht nemen, terwijl deze verplichting het karakter
heeft van een door hem te leveren
inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
16.5 Na afloop van de door Leverancier verrichte
werkzaamheden, stuurt Leverancier een
eindafrekening aan Afnemer. Mocht de
overeenkomst (tussentijds) worden beëindigd dan
stuurt Leverancier eveneens een eindafrekening die
ziet op de tot het moment van beëindiging verrichte
diensten.
16.6 Zowel Leverancier als Afnemer is gerechtigd
de overeenkomst tot het verlenen van diensten
(ongeacht of deze is aangegaan voor bepaalde dan
wel onbepaalde tijd) te allen tijde schriftelijk
(tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij partijen
schriftelijk een andere opzegtermijn zijn
overeengekomen.

ARTIKEL 17. Vertrouwelijkheid
17.1 Afnemer is verplicht tot geheimhouding van
door of namens Leverancier verstrekte informatie of
gegevens, waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs
zou moeten weten dat deze geheim en/of
vertrouwelijk is en/of openbaarmaking schadelijk kan
zijn voor Leverancier. Afnemer is tevens verplicht tot
geheimhouding van door of namens Leverancier
verstrekte adviezen, opinies of andere uitingen van
Leverancier (een en ander in de ruimste zin des
woords), met dien verstande dat deze wel in de eigen
organisatie van Afnemer mogen worden gebruikt.
Het bepaalde in de voorgaande volzinnen is echter
niet van toepassing, indien Leverancier vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven
om de betreffende informatie openbaar te maken of
openbaarmaking geschiedt op grond van een
rechterlijk bevel of besluit van een hiertoe bevoegde
overheidsinstantie.

ARTIKEL 18. Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding
van een verbintenis tussen Leverancier en Afnemer
en alle geschillen ter zake deze Voorwaarden en alle
daaruit voortvloeiende buitencontractuele
verplichtingen, worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter van het arrondissement waar
Leverancier is gevestigd.
18.2 Op alle verbintenissen tussen Leverancier en
Afnemer, op deze Voorwaarden en op alle daaruit
voortvloeiende buitencontractuele verplichtingen is
Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980)
is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de
Nederlandse taal en worden vertaald in andere talen.
In geval van enig (mogelijk) verschil in tekst en/of
interpretatie tussen deze versies, zal steeds de
Nederlandse versie van de Voorwaarden beslissend
zijn.

Betaalgegevens:

  • BTW Nr: NL821039520B01
  • Iban Nr: NL24INGB0005297728
  • KVK Nr: 08161315